۞ حـدیـث روز :
امام صادق علیه السلام : كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمى شود.

قرارداد حسابرسی

قرارداد حسابرسی

كليـات‌ ۱  .   هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در موارد زير است‌: الف- توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرايط‌ انجام‌ كار. ب ‌ – چگونگي‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبكار درباره‌ تغيير خدمت‌  حسابرس‌ از حسابرسي‌ به‌ خدمتي‌ با سطح‌ اطمينان‌ پايين‌تر.   ۲  .   حسابرس‌ و صاحبكار بايد در مورد […]

مقدمه استاندارد های حسابرسی

مقدمه استاندارد های حسابرسی

کليات ۱- هدف از انتشار اين مقدمه مشخص کردن دامنه کاربرد و جايگاه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط است. ۲ – طبق بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکيل سازمان حسابرسي و بند ز ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، ”تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در ايران“ بهعنوان بخشي از وظايف […]